Exhibition Space

BusinessApplication Any
  • Exhibition Space work
  • Exhibition Space work

Exhibition Space е уеб базиран модул, който подпомага работата на музеите и галериите при подготовка на изложби и събития.


Exhibition Space дава възможност за сътрудничество, между хора от различни отдели, по планирането, документирането и реалната подготовка за нова изложба. Използвайки го може да се проследяват изпратени заявки за получаване на културни ценности от други музеи, заявки за преместване на културни ценности от една сграда/стая в друга, заявки за оценка на текущото им състояние и др. Всички материали, изработени за целите на изложбата се съхраняват на едно място в дигитален формат – печатни текстове, рисунки, схеми, плакати, диаграми и др.

Функционалности

Регистри

Поддържане на регистри с контакти на външни организации и физически лица, с които работи институцията – други музеи, оценители, частни реставратори, научни лаборатории. В регистрите се съхранява информация за имена, адреси, телефони, имейли, както и за културните ценности, които са се разменяли с тях.

Управление на изложби

Поддържане на информация за всяка една изложба – дати, локация, галерия, културни ценности, които ще участват в изложбата, както и за всички съпътстващи ги документи и инструкции за съхранение. Управление на подготовката на всеки обект, част от експозицията, следене състоянието на галериите (светлина, влажност, температура), в които ще се проведе изложбата и управление на всяка важна стъпка от процеса.

Заеми

Възможност за управление на процесите по отдаване под наем на културни ценности на други музеи или приемане на културни ценности от други музеи за организирането на изложба – за всяка една културна ценност се пазят всички придружаващи я документи и снимки (договори, транспортни документи, застраховки и др.)

Работен процес

Последователност от задачи, които се изпълняват в музейната институция - например одобрение на договор за наем, или одобрение на придобиване на нова културна ценност към колекция. Използвайки такъв тип работни процеси, по всяко време се следи на коя стъпка от одобрението се намира съответният документ и кой е отговорникът в момента. По този начин се избягва забавянето или пропускането на важни стъпки от процеса.

Exhibition Space video

Използвайки Exhibition Space, получавате:

  • Създавана на работно пространство за всяка изложба, съдържащо данни и документи, както и всички културни ценности, които са част от изложбата
  • Поддържане на идентификационен номер на културна ценност в рамките на изложбата
  • Планиране на дейности свързани с преместването и оценка на състоянието на културните ценности
  • Изпращане на задачи към служители отговорни за организирането и подредбата на изложбата
  • Поддържане на чеклисти по подготовка на изложбата
  • Създавана/прикачване на документи за преместване или транспортиране на културни ценности от външни организации
  • Създаване на справки и отчети по предварително изготвени шаблони