Curation Space

BusinessApplication Any
  • Curation Space work
  • Curation Space work

Curation Space е уеб базиран модул, който подпомага музейните институции при управлението на музейните фондове и колекции, както и различните процеси свързани с тях.


В модулa се поддържа електронно досие на всяка движима културна ценност, което включва научният паспорт на културната ценност и всички документи свързани с придобиването, реставрацията, сертификати, научни публикации, проучвания, текущо състояние, снимки, аудио и видео файлове и др. Модулът улеснява управлението и инвентаризацията на културни ценности като поддържа регистър на всички сгради и помещения на музея, като за всяка ценност се пази история на преместванията и текущото й местоположение. Културните ценности са подредени и организирани по желани от институцията критерии и лесни за търсене и намиране.

Функционалности

Регистър на помещенията

Регистър, в който може да се добавя информация за местонахождението на всяка сграда или стая, която е част от институцията, с информация за типа и условията – температура, влажност, осветеност в помещението. Във всеки един момент могат да се видят всички културните ценности, които се намират в дадено помещение. Ако трябва да се промени локацията на някоя от културните ценности, това може да стане само с един клик в системата.

Управление на фондове

Събрана на едно място налична информация за всички културни ценности - всяка културна ценност има диагитален паспорт и собствен работен плот, където се визуализира, събраната информация за документи, снимки, аудио и видео файлове, местоположение, текущи действия и др.

Придобиване

Управление на придобиването на нови културни ценности - автоматизирани работни процеси по оценка, преглед и одобрение на придобиване на културни ценности чрез закупуване/ завещание/ подарък. Възможност за директна комуникация с текущи и потенциални партньори, както и бързо създаване на необходимите документи, директно в системата.

Търсене

Решението предоставя възможност за търсене по ключова дума, както и изграждане на сложни заявки чрез комбинирането на произволни критерии. Всичко това допълнено с възможността за автоматично сортиране на резултата по релевантност дава възможност за бързо и лесно достигане до желания обект или документ, намиращ се в системата.

Curation Space video

Използвайки Curation Space, получавате:

  • Електронно досие на всяка културна ценност, в което се поддържа информация както за паспортните данни на културната ценност, така и прилежащите към нея документи, сертификати, снимки
  • Възможност за организиране на културни ценности във фондове и колекции
  • Възможност за търсене и филтриране на културните ценности по различни критерии
  • Работен плот с актуална информация за всички ново-придобити ценности, ценности изпратени или получени от външни институции, както и предприетите действия по тях
  • Списък с текущи задачи по културни ценности – за преместване, за реставрация, за оценка на състоянието, за научен анализ, за фотографиране и т.н.
  • Автоматизирани работни процеси разработени спрямо индивидуалните изисквания на организацията
  • Създаване на управленски справки и отчети